След постигнатия значителен напредък за намаляване на рисковете в банковия сектор днес Комисията предлага амбициозен пакет от комплексни мерки за справяне с необслужваните кредити в Европа, съобщиха от пресцентъра на представителството на Европейската комисия в България.

С представените днес мащабни мерки Комисията изпълнява одобрения от Съвета план за действие, целящ да се понижи големият дял на необслужваните кредити и да се предотврати евентуалното им натрупване в бъдеще. Благодарение на постоянните усилия на държавите членки, надзорните органи, кредитните институции и ЕС през последните години делът на необслужваните кредити в банките и държавите от ЕС намалява.

Въпреки отбелязания напредък обаче са необходими допълнителни мерки във връзка с оставащите необслужвани кредити и евентуалното им натрупване в бъдеще. Целта на предложенията е банковият сектор в ЕС да стъпи на още по-здрава основа, за да могат гражданите да разчитат на стабилни банки, изпълняващи незаменимата си роля за подкрепа на икономиката и икономическия растеж. Пакетът допълва дейностите за изграждането на съюз на капиталовите пазари и е съществена стъпка, за да се завърши изграждането на банковия съюз — един от непосредствените приоритети, съгласувани от ръководителите на ЕС, с цел да се заздрави икономическият и паричен съюз.

Също днес Комисията представя и втория си доклад относно напредъка за намаляване на необслужваните кредити в Европа, според който делът на тези кредити продължава да намалява.