През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 822 млн. лв. по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 248 млн., като на човек от населението се падат 2 166 евро. Сезонни данни показват растеж от 3.1 на сто на БВП през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7 на сто спрямо второто тримесечие на 2018 година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 26 116 млн. лв. по текущи цени. 

През третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.8 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7.2 на сто. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта до 27.6 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 65.2 на сто при 63.5 на сто през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2018 г. се изразходват 69.9 на сто от произведения БВП. Инвестициите формират 17.4 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо предходното брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7 на сто.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2018 г. крайното потребление нараства с 1.4 на сто, а бруто образуването в основен капитал намалява с 1.5 на сто спрямо предходното тримесечие. Вносът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.8 на сто, докато износът на стоки и услуги се увеличава с 1.7 на сто.

През третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонни данни брутната добавена стойност се увеличава с 3 на сто. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти - 21.6 на сто, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 5.2 на сто, Финансови и застрахователни дейности - 5.1 на сто, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 3.7 на сто, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2.7 на.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление - с ръст от 7.7 на сто, бруто образуването на основен капитал - с ръст от 7 на сто и колективното потребление на държавното управление - с ръст от 3.6 на сто. Износът на стоки и услуги намалява с 3.6 на сто, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 4 на сто.