Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се състои на 13 юни в Люксембург.

Очаква се да бъде проведено гласуване за избор на страна, в която да бъде разположен Европейският орган по труда. Държавите, които представиха предложения за домакинство на новата структура, са България, Словакия, Латвия и Кипър. Предвидено е и приемането на Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд, Директивата за равновесието между професионалния и личния живот и Регламента за създаване на Европейски орган по труда, съобщиха от правителствената пресслужба.

Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси ще заседава в част „Здравеопазване“ на 14 юни в Люксембург. Предвиден обмен на мнения между държавите-членки по Проекта за заключения на Съвета относно стъпки за превръщане на ЕС в регион с най-добри практики в борбата срещу антимикробната резистентност. Ще се дискутира също темата за Улесняване на инвестициите за трансформиране и подобряване на здравните системи. В точка „Разни“ са включени както текущото законодателно предложение за Регламент относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС, така и темата за медицинските изделия (Регламент (ЕС) 2017/745) - информации от делегациите на Ирландия и Германия.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) ще заседава на 14 юни в Люксембург. В рамките на Европейския семестър министрите ще обменят мнения по основните икономически и финансови аспекти на специфичните за всяка страна препоръки за 2019 г. и ще обсъдят напредъка по Директивата на съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данък върху финансовите сделки и изпълнението на Плана за действие за справяне с необслужените кредити в Европа. В дневния ред на заседанието Румънското председателство предлага ЕКОФИН да одобри: Доклад за напредъка по изграждането на Банковия съюз; Доклад на Съвета ЕКОФИН до Европейския съвет по данъчни въпроси; Решения и препоръки по прилагането на Пакта за стабилност и растеж. Министрите ще обсъдят и Стратегическата дългосрочна визия за икономика, неутрална по отношение на климата „Чиста планета за всички“.

На 18 юни 2019 г. в Люксембург ще заседава Съветът на ЕС по земеделие и рибарство. Министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г., като се очаква Румънското председателство да представи доклад за напредъка, след което министрите ще обменят мнения. В областта на рибарството се очаква Председателството да постигне частичен общ подход по предложението за Регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство, в рамките на публичен дебат. Комисията ще представи на Съвета и съобщението за актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултация по възможностите за риболов за 2020 г.

Съвет „Общи въпроси“ ще се проведе заседание на 18 юни в Люксембург. Министрите на външните работи на страните от ЕС ще обсъдят представения от Европейската комисия Пакет „Разширяване“, както и проект на заключения по темата. България приветства препоръката на Комисията за започване на предприсъединителни преговори както с Република Северна Македония, така и с Албания. На Съвета страната ни ще работи по заключения, с които да се подготви решение за започване на преговори да членство на двете страни. В същото време България подчертава хоризонталното значение на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, които следва да бъдат оценявани в целия период на предприсъединителни преговори. От особено значение в този процес за нас ще бъде цялостното изпълнение на буквата и духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна Македония по начин, който да гарантира неговата необратимост. Министрите ще обсъдят и Многогодишната финансова рамка за 2021- 2027 г. с акцент върху ревизирания проект на Преговорна кутия.

Министерският съвет прие също така доклада с резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, състояло се на 21 май в Брюксел. Министрите проведоха дискусия по външното измерение на Многогодишната финансова рамка с фокус върху въпроси, свързани с Европейския фонд за развитие и Европейския инструмент за съседство като част от предложения от Европейската комисия Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество. Обменения бяха мнения по темите на предстоящия на 20-21 юни Европейски съвет, както и по представеното от ЕК съобщение за по-нататъшното укрепване на върховенството на закона в ЕС.

Съветът по образование, младеж, култура и спорт на ЕС проведе заседание в периода 22-23 май в Брюксел. Във формат министри, отговорни за образованието, Съветът прие Препоръка относно всеобхватния подход към преподаването и изучаването на езици, Препоръка за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст и Заключения относно пътища за подобряване на уменията: нови възможности за възрастни. Във формат „Младеж“ бяха приети Заключения относно младите хора и бъдещето на труда и Резолюция относно определяне на насоки за управлението на диалога по въпросите на младежта в ЕС. Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, прие Заключения относно младите творчески поколения и Заключения относно копродукциите. Във формат „Спорт“ се прие Резолюция относно представителството на държавите-членки на ЕС и координацията между тях в рамките на Световната антидопингова агенция (WADА) и Заключения относно достъпа на лицата с увреждания до спортна дейност.

Правителството одобри резултатите и от неформалното заседание на министрите по енергетика от ЕС, проведено на 1 и 2 април в Букурещ. Обсъдени бяха теми, свързани с бъдещето на енергийните системи в ЕС, които трябва да гарантират устойчив преход и постигане на целите в областта на енергетиката и климата след 2020 г.

Неформално заседание проведе и Съветът на ЕС по конкурентоспособност на 2 и 3 май в Букурещ. Акцент в дискусията беше приносът на малките и средните предприятия, стартиращите и разрастващите се компании за конкурентоспособността на ЕС. В сесията, посветена на единния пазар, министрите подкрепиха използването на интегриран подход в подкрепа на индустрията и по-доброто прилагане на правилата на единния пазар.

Министрите по околна среда на ЕС проведоха неформална среща на 20 и 21 май в Букурещ. Обсъдиха потенциала на иновациите и ролята на гражданите за прехода към климатична неутралност. В рамките на дискусията относно резултатите от Глобалната оценка за биоразнообразието и екосистемните услуги на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги министрите се обединиха около необходимостта от целенасочени усилия на глобално ниво за опазването и предотвратяването на загубата на биологично разнообразие. Бяха обменени мнения и по темата за контрола на замърсяването на водите с пластмаса и микропластмаси от реките до моретата.