Парламентът ратифицира на две четения Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/.

То предвижда МБВР да окаже възмездна консултантска помощ в подкрепа на процеса на програмиране на новия програмен период и е с продължителност до 31 декември 2020 г. Клиентът ще заплати на Банката фиксирана сума в размер на един милион деветстотин и тринадесет хиляди лева в съответствие с предвидения график на плащания.

Целта на ратификацията на споразумението е да се осигури основа за сътрудничество с МБВР в областта на регионалната политика и за подкрепа в процеса на програмиране на новата оперативна програма за регионално развитие за следващия програмен период 2021-2027г. с цел използване на опита и експертизата на банката в страните от Европейския съюз и намиране на добри и работещи решения.