Депутатите приеха процедурни правила за избор на член на СЕМ от квотата на Народното събрание.

Изборът на нов член се налага поради изтичане на мандата на Иво Атанасов, който е от квотата на парламента. Атанасов е член на Съвета от 17 юли 2013 г. Съгласно Закона за радиото и телевизията медийният регулатор се състои от петима членове, от които трима се избират от Народното събрание и двама се назначават от президента.

Съгласно приетите правила предложенията за кандидати за член на Съвета за електронни медии може да се правят от народни представители и от парламентарни групи. Правилата предвиждат предложенията да се внасят в писмена форма чрез председателя на парламента до Комисията по културата и медиите в 7-дневен срок, считано от днес. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната комисия, а изборът ще се осъществява от пленарна зала. За избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

В случай, че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Правилата предвиждат стартиране на нова процедура в случаите, когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, или когато някой от тях се откаже.