На 10 яну­а­ри, но с мно­го про­ме­ни стар­ти­ра да­нъч­на­та кам­па­ния за 2020 го­ди­на. Дек­ла­ра­ци­и­те за до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, как­то и те­зи за кор­по­ра­тив­но­то по­до­ход­но об­ла­га­не се по­да­ват тра­ди­ци­он­но по два на­чи­на - на мяс­то в бю­ра­та на На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те (НАП) и по елек­т­ро­нен път през сай­та на НАП - www.nap.bg.

Тра­ди­ци­он­но, до края на март мо­жем да из­пол­з­ва­ме 5% от­с­тъп­ка от да­нъ­ка за дов­на­ся­не, обя­ви Бо­ря­на Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то от­го­ва­ря за да­нъч­на­та кам­па­ния в На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те. Не­за­ви­си­мо че кам­па­ни­я­та ве­че те­че, важ­но­то е, че от март ще мо­жем да из­пол­з­ва­ме ус­лу­га­та за пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­на елек­т­рон­но да­нъч­на дек­ла­ра­ция. Тя ще мо­же да се ко­ри­ги­ра от все­ки да­нъ­коп­ла­тец, а от­го­вор­ност­та за дан­ни­те в нея ще се но­си пер­со­нал­но от не­го.

За година хазяите декларираха 602 млн. лв. приходи от наеми

Дан­ни­те за до­хо­ди­те ни от зап­ла­та и хо­но­ра­ри ще се по­да­ват ав­то­ма­тич­но от плат­ци­те им до 28 фев­ру­а­ри, а от на­ча­ло­то на март ще фи­гу­ри­рат в пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­на­та ни да­нъч­на дек­ла­ра­ция. Дос­тъп до нея ще има­ме чрез пер­со­на­лен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код, къ­де­то ще мо­же да на­не­сем нуж­ни­те ко­рек­ции.

Бо­ря­на Ге­ор­ги­е­ва от при­ход­на­та аген­ция обяс­ни пред Стандарт: "До­ход, за кой­то НАП ня­ма ин­фор­ма­ция, нап­ри­мер до­хо­ди от на­е­ми меж­ду фи­зи­чес­ки ли­ца, не­за­ви­си­мо че то­ва не е за­ре­де­но в пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­на­та дек­ла­ра­ция - фи­зи­чес­ко­то ли­це след­ва да по­пъл­ни те­зи дан­ни и да по­да­де в то­зи вид дек­ла­ра­ци­я­та си".

До­хо­ди­те от на­ем на фир­ми фи­гу­ри­рат при НАП и ще бъ­дат за­ре­де­ни ав­то­ма­тич­но в дек­ла­ра­ци­я­та. Слу­жеб­ни­те бе­леж­ки и до­ку­мен­ти от ТЕЛК ня­ма да се при­ла­гат към фор­му­ля­ра, за­що­то съ­що прис­ти­гат по слу­же­бен път.Ако ис­ка­ме да из­пол­з­ва­ме об­лек­че­ния, как­ви­то има за ипо­те­ка на мла­ди се­мейс­т­ва, за до­пъл­ни­тел­но доб­ро­вол­но пен­си­он­но и здрав­но оси­гу­ря­ва­не или зас­т­ра­хов­ка "Жи­вот", ще тряб­ва да пред­с­та­вим и до­ка­за­тел­с­т­во за пра­во­то си.

Можем да спестим до 500 лв., ако платим данъците си в определен срок

Съ­що та­ка по тра­ди­ция но­ва­та кам­па­ния но­си про­ме­ни в обя­вя­ва­не­то на об­ла­га­е­ми­те су­ми от фи­зи­чес­ки­те ли­ца и ма­кар да не са мно­го те оп­ре­де­ле­но пред­с­тав­ля­ват ин­те­рес, а и са в ин­те­рес на да­нъч­но за­дъл­же­ни­те ли­ца. Има да­нъч­ни об­лек­че­ния, има но­ви пос­та­нов­ки за не­об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди, а са за­сег­на­ти и граж­да­ни­те, от­да­ва­щи под на­ем имо­ти през плат­фор­ми.

Как­ви са да­нъч­ни­те об­лек­че­ния?

До 2018 г. ли­ца­та, ко­и­то пол­з­ва­ха да­нъч­но об­лек­че­ние за на­ма­ле­на ра­бо­тос­по­соб­ност, тряб­ва­ше да при­ла­гат ко­пие от ва­лид­но ре­ше­ние на ТЕЛК/НЕЛК при по­да­ва­не на го­диш­ни­те си да­нъч­ни дек­ла­ра­ции. От 2020 г., съ­от­вет­но и при по­да­ва­не­то на го­диш­на да­нъч­на дек­ла­ра­ция за 2019 г., до­ба­вя­не­то на то­зи до­ку­мент към дек­ла­ра­ци­я­та ве­че не е не­об­хо­ди­мо. НАП ве­че има дос­тъп до ре­гис­тър "Един­на ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма на ме­ди­цин­с­ка­та ек­с­пер­ти­за" и съ­от­вет­на­та ин­фор­ма­ция. Все пак ко­пие на ва­лид­но­то ре­ше­ние на ТЕЛК/НЕЛК след­ва да се пред­с­та­вя на ра­бо­то­да­те­ля за це­ли­те на пол­з­ва­не на об­лек­че­ни­е­то те­ку­що през го­ди­на­та. От­па­да и за­дъл­же­ни­е­то за при­ла­га­не на ко­пие от ва­лид­но ре­ше­ние на ТЕЛК/НЕЛК от ли­ца, пол­з­ва­щи да­нъч­но об­лек­че­ние за от­г­леж­да­не­то на де­ца с ув­реж­да­ния. Не се изис­к­ва и при­ла­га­не на ко­пие за по­куп­ка на оси­гу­ри­те­лен стаж при пен­си­о­ни­ра­не.

До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им

Не­об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди - с нов об­х­ват

Про­мя­на в об­х­ва­та на ос­во­бо­де­ни­те от об­ла­га­не до­хо­ди от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния бе нап­ра­ве­на поч­ти в края на ми­на­ла­та го­ди­на. Не­об­ла­га­е­ми са до­хо­ди­те от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния об­що до 2400 лв. под фор­ма­та на ед­нок­рат­ни­те по­мо­щи, пре­дос­та­ве­ни от ра­бо­то­да­те­ля за смет­ка на со­ци­ал­ни­те раз­хо­ди при раж­да­не или оси­но­вя­ва­не на де­те, сключ­ва­не на граж­дан­с­ки брак или смърт на член от се­мейс­т­во­то. Пре­ди про­мя­на­та ед­нок­рат­ни­те по­мо­щи при оси­но­вя­ва­не не бя­ха сред не­об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди.

За пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­ни­те дек­ла­ра­ции

От март ще мо­жем да из­пол­з­ва­ме ус­лу­га­та за пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­на елек­т­рон­но да­нъч­на дек­ла­ра­ция. Тя ще мо­же да се ко­ри­ги­ра от все­ки да­нъ­коп­ла­тец, а от­го­вор­ност­та за дан­ни­те в нея ще се но­си пер­со­нал­но от не­го. Ус­лу­га­та ще е дос­тъп­на за пър­ви път за граж­да­ни­те, ко­и­то имат пер­со­на­лен код на НАП или елек­т­ро­нен под­пис. Та­ка ще от­пад­не не­об­хо­ди­мост­та към дек­ла­ра­ци­я­та да се при­ла­гат слу­жеб­ни бе­леж­ки за по­лу­че­ни през го­ди­на­та до­хо­ди. Пер­со­нал­ни­ят иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код на НАП мо­же да се взе­ме от все­ки офис на да­нъч­ни­те, ка­то из­да­ва­не­то му е без­п­лат­но.

Подаваме данъчни декларации без служебни бележки

Па­тен­тен да­нък за рен­тал плат­фор­ми­те

Най-се­ри­оз­на­та про­мя­на бе из­вър­ше­на в края на ми­на­ла­та го­ди­на. Смя­та се, че тя ще се от­ра­зи на око­ло 14 хил. имо­та в стра­на­та, ко­и­то са ре­гис­т­ри­ра­ни в плат­фор­ми, ко­и­то из­пол­з­ват пос­ред­ни­чес­ки­те ус­лу­ги и дру­ги по­доб­ни плат­фор­ми в ин­тер­нет, за да от­да­ват имо­ти­те си под на­ем. Се­га па­тен­тен да­нък се дъл­жи за мес­та за нас­та­ня­ва­не, ко­и­то са ка­те­го­ри­зи­ра­ни с ед­на или две звез­ди и са с не по­ве­че от 20 стаи. Раз­ме­рът му е от 25 до 250 лв. на стая спо­ред мес­то­на­хож­де­ни­е­то на обек­та, ка­то точ­на­та су­ма се оп­ре­де­ля вся­ка го­ди­на от об­щи­ни­те.

Па­тен­тен да­нък ве­че се дъл­жи и от мес­та­та за нас­та­ня­ва­не с до 20 стаи, ко­и­то се от­да­ват през рен­тал плат­фор­ми. Как­во точ­но ще се изис­к­ва, за да мо­же да се ре­гис­т­ри­рат те­зи обек­ти, тряб­ва да ста­не яс­но до края на март, ко­га­то тряб­ва да е го­то­ва на­ред­ба­та за тях. След то­ва соб­с­т­ве­ни­ци­те им ще имат три ме­се­ца, в ко­и­то да се ре­гис­т­ри­рат по За­ко­на за ту­риз­ма, ка­то ре­гис­т­ра­ци­я­та ще ста­ва по елек­т­ро­нен път. За да се пла­ща па­тент, има две изис­к­ва­ния - при­хо­ди­те от дей­ност­та по крат­кос­роч­но от­да­ва­не под на­ем през пред­ход­на­та го­ди­на да са би­ли под 50 хил. лв., как­то и да ня­ма ре­гис­т­ра­ция по об­щия ре­жим на ДДС. Из­к­лю­че­ние са са­мо ре­гис­т­ри­ра­ни­те по спе­ци­а­лен ре­жим на ДДС (чл. 97а от За­ко­на за ДДС), ко­и­то са за­дъл­же­ни да спаз­ват от­да­ва­щи­те през плат­фор­ми­те имо­ти. При не­го не се ча­ка нат­руп­ва­не­то на 50 хил. лв. об­ла­га­ем обо­рот, а ДДС ре­гис­т­ра­ци­я­та тряб­ва да се нап­ра­ви пре­ди за­поч­ва­не на дей­ност­та по от­да­ва­не под на­ем. При то­зи спе­ци­а­лен ре­жим став­ка­та съ­що е 20 на сто. С нея се об­ла­гат оба­че са­мо ко­ми­си­он­ни­те, ко­и­то соб­с­т­ве­ни­кът на имо­та дъл­жи на плат­фор­ма­та за пос­ред­ни­чес­ка­та ус­лу­га по на­ми­ра­не на на­е­ма­тел. Ако се над­ми­не пра­гът от 50 хил. лв. обо­рот соб­с­т­ве­ни­ци­те на та­ки­ва апар­та­мен­ти за крат­кос­роч­ни на­е­ми ми­на­ват на ре­гис­т­ра­ция по ДДС по об­щия ред. То­га­ва по­лу­че­ни­ят до­ход от дей­ност­та се об­ла­га с 10% да­нък общ до­ход.

Изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица

Фи­зи­чес­ки­те ли­ца имат пра­во на 10% нор­ма­тив­но приз­на­ти раз­хо­ди, ко­га­то на­е­мо­да­те­лят не се счи­та за тър­го­вец по сми­съ­ла на Тър­гов­с­кия за­кон, т.е. при тях ефек­тив­на­та став­ка е 9%. В за­ко­на е по­со­че­но, че не са тър­гов­ци ли­ца­та, из­вър­ш­ва­щи хо­те­ли­ер­с­ки ус­лу­ги чрез пре­дос­та­вя­не на стаи в оби­та­ва­ни­те от тях жи­ли­ща. При то­зи ре­жим на об­ла­га­не на­е­мо­да­те­лят тряб­ва да дек­ла­ри­ра и вна­ся да­нъ­ка на три­ме­се­чие (ко­га­то плат­ци­те не са пред­п­ри­я­тия), ка­то е за­дъл­жен да по­да­ва и го­диш­на дек­ла­ра­ция. В слу­чай, че съ­от­вет­но­то ли­це не оби­та­ва от­да­ва­ния крат­кос­роч­но под на­ем имот, е въз­мож­но да се при­е­ме, че е тър­го­вец по сми­съ­ла на Тър­гов­с­кия за­кон. То­ва оз­на­ча­ва, че ли­це­то тряб­ва да се об­ла­га ка­то тър­го­вец за по­лу­че­ния до­ход от ту­рис­ти­чес­ки ус­лу­ги, въп­ре­ки че фор­мал­но не е ре­гис­т­ри­ран ка­то та­къв. В та­къв слу­чай фи­зи­чес­ко­то ли­це тряб­ва да во­ди сче­то­вод­с­т­во, да фор­ми­ра ре­зул­тат, да дек­ла­ри­ра и зап­ла­ща 15% да­нък вър­ху пе­чал­ба­та от дей­ност­та си, та­ка как­то са за­дъл­же­ни ед­но­лич­ни­те тър­гов­ци.  Да­нъ­кът се дъл­жи на го­диш­на ба­за с по­да­ва­не на да­нъч­на­та дек­ла­ра­ция.

Що се от­на­ся до си­гур­ност­та на дан­ни­те го­во­ри­те­лят на НАП Ро­сен Бъч­ва­ров от­п­ра­ви пре­по­ръ­ки. "До 17 фев­ру­а­ри ние пре­по­ръч­ва­ме на всич­ки на­ши пот­ре­би­те­ли на елек­т­рон­ни ус­лу­ги, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва ду­ма за фи­зи­чес­ки или юри­ди­чес­ки ли­ца, да ак­ту­а­ли­зи­рат бра­у­зъ­ри­те си до пос­лед­на­та вер­сия на те­зи бра­у­зъ­ри, в ко­я­то има вгра­де­на до­пъл­ни­тел­на си­гур­ност, за­що­то след 17 фев­ру­а­ри елек­т­рон­ни­те ус­лу­ги на НАП ще изис­к­ват те­зи вгра­де­ни сер­ти­фи­ка­ти", ка­за той.От при­ход­на­та аген­ция наб­лю­да­ват за­си­ле­но тър­се­не на пер­со­нал­ни иден­ти­фи­ка­ци­он­ни ко­до­ве. Ако ве­че има­ме та­къв, мо­же да сме­ним па­ро­ла­та си и елек­т­рон­но, без да е не­об­хо­ди­мо по­се­ще­ние на офис на НАП. Да­нъч­на­та кам­па­ния прик­люч­ва на 30 ап­рил. Очак­ва се да бъ­дат по­да­де­ни око­ло 600 000 дек­ла­ра­ции, две тре­ти от ко­и­то - по ин­тер­нет.