Тринадесет нови гнезда на малък креслив орел са открити при текущия мониторинг на разпространението на вида на територията на Източна България. Като резултат от теренните проучвания са открити и 60 заети гнездови територии, съобщават от Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/.

Това стана известно на първото заседание на Надзорния комитет по проекта "Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България" /LIFE 18 NAT/BG/001051/, уточняват от агенцията.

БДЗП започва кампания "Дари гора за орела"

На срещата са присъствали представители от Изпълнителната агенция по горите, Българското дружество за защита на птиците, Югоизточното държавно предприятие - Сливен, и Североизточното държавно предприятие - Шумен.

Новооткритите гнезда и територии са свидетелство за увеличаващата се популация на вида в България, като този процес особено ясно се забелязва на територията на Югоизточното и Североизточното държавно предприятие. Като част от дейностите по проекта за 2020 г. на територията на ЮИДП е възложено и стопанисването на 1300 дка по Заарландския метод. Методът се прилага у нас от 10 години и е доказал своята висока екологичност и природосъобразност.

На територията на СИДП до края на годината ще бъдат създадени полезащитни горски пояси на 60 дка. В процес на възлагане са и 119 дка за възстановяване на полезащитни горски пояси и 99 дка - за трансформиране на иглолистни култури в широколистни смесени гори. Всички залесявания в "Натура 2000" се извършват само с местни видове.

През юли екипът на проекта ще монтира три сателитни предавателя, с помощта на които да се проследи миграционният път на вида. В съответствие с епидемиологичната обстановка, през втората половина на годината се планират обучения на основните заинтересовани страни, работа по методите на горската педагогика, съвместни проверки с представители на държавни администрации и неправителствени организации и др., информират от ИАГ.