В речта си за състоянието на Съюза, произнесена на 16 септември 2020 г., председателят Урсулафон дер Лайен заяви: Напредъкът в борбата с расизма и омразата е уязвим — трудно сеизвоюва, а много лесно се губи. Затова сега е моментът за промяна. Сега е моментът да сеизгради един наистина антирасистки Съюз — който не просто осъжда проявите, а и гисанкционира. За да положи основите, Комисията представя план за действие.

В речта си за състоянието на Съюза за 2020 г. председателят Фон дер Лайен обяви нов план задействие на ЕС за борба с расизма, в който се определя набор от мерки за следващите петгодини. Наред с другото, Комисията ще гарантира, че държавите членки прилагат изцялосъответното законодателство на ЕС и ще укрепи допълнително правната рамка, ако енеобходимо. По-специално това би могло да се случи в областите, които все още не са обхванатиот законодателството за борба с дискриминацията, като например правоприлагането. Също такаКомисията призовава държавите членки да използват в максимална степен всички инструменти, скоито разполагат, по-специално предвиденото финансиране по линия на следващия дългосроченбюджет на ЕС и инструмента Next Generation EU. Планът за действие ще обедини участници отвсички нива за по-ефективна борба с расизма в Европа, в това число чрез приемането нанационални планове за действие срещу расизма.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, каза: Стигнахме до момент, в който трябва действаме. Протестите изпращат ясно послание —промяната трябва да се случи сега. Няма да бъде лесно, но трябва да има промяна. Ще работимусърдно за това и няма да се поколебаем да укрепим законодателството, ако е необходимо.Самата Комисия също ще адаптира политиката си за наемане на работа, за да може тя даотразява по-добре европейското общество.

Комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали посочи: В демократичнитеобщества няма място за каквато и да било расова дискриминация и расизъм. Всички ние трябвада се стремим към общества, които се обявяват против расизма.

С настоящия план за действиепризнаваме, че не само отделни лица проявяват расизъм — расизмът е и структурно явление.Следователно е необходимо да се борим с него на всички нива на управлението, за да постигнемобрат. Ето защо, наред с другото, ще обърнем внимание на правоприлагането, социалнитенагласи, стереотипите и тревогите от икономическо естество и ще насърчим държавите членки даприемат свои планове за действие за борба с расизма.

Необходими са допълнителни действия: координация, повишаване на осведомеността иприлагане на националното законодателство и законодателството на ЕСВ плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. е обявен набор отдействия за справяне с расизма посредством правото на ЕС, но и чрез други средства — работа сдържавите членки, включително с правоприлагащите органи, медиите и гражданското общество,пълноценно използване на наличните и бъдещите инструменти на ЕС и анализиране начовешките ресурси на самата Комисия.

Също така в плана за действие се призовава за:

по-добро прилагане на правото на ЕС — ЕС разполага със солидна правна рамка заборба с дискриминацията, расизма и ксенофобията, но е налице ясна нужда от преоценкана тази рамка и набелязване на евентуални пропуски, които да се отстранят.

През 2021 г.Комисията ще докладва за прилагането на Директивата за расовото равенство и щепредприеме действия по евентуално законодателство до 2022 г. Комисията ще гарантирасъщо пълно и правилно транспониране и изпълнение на Рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията, включително чрез производства за установяване нанарушения;

по-тясно сътрудничество — Комисията ще назначи координатор за борбата с расизмаи ще стартира редовен диалог със заинтересованите страни, които ще се срещат поне двапъти годишно. Координаторът ще осъществява тясна връзка с лица с малцинствен расовили етнически произход и ще взаимодейства с държавите членки, Европейския парламент,гражданското общество и академичните среди за засилването на мерките на политиката вобластта на антирасизма;

справедлива полицейска намеса и защита — с подкрепата на агенции на ЕС, катоАгенцията за основните права (FRA) и Агенцията за обучение в областта направоприлагането (CEPOL) държавите членки се насърчават да увеличат усилията си запредотвратяване на дискриминационните нагласи сред правоприлагащите органи и дазасилят надеждността на правоприлагащата дейност за борба с престъпленията от омраза;

засилване на действията на национално равнище — държавите членки се насърчаватда приемат национални планове за действие за борба с расизма и расоватадискриминация до края на 2022 г. До края на 2021 г. Комисията, съвместно с националниексперти, ще определи основните принципи за изготвянето на ефективни националнипланове за действие и ще представи първия доклад за напредъка до края на 2023 г.;

по-голямо многообразие сред служителите на ЕС — Комисията ще предприеме стъпкиза значително повишаване на представителността сред нейните служители чрез мерки,насочени към набирането и подбора на персонал. Другите институции на ЕС са приканенида предприемат подобни стъпки.

Сред останалите мерки, посочени в плана за действие, са: повишаване на осведомеността ипредприемане на действия срещу расовите и етническите стереотипи чрез използването намедиите, образованието, културата и спорта и подобряване на събирането на даннисразбивка по расов или етнически произход. Комисията ще постави началото на ежегодноопределяне на европейска столица или европейски столици на приобщаването имногообразието и ще организира среща на върха по въпросите на расизма през пролеттана 2021 г.